Nabízíme Vám snadný způsob, jak na naše náklady zlepšit vzhled Vašeho města.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Kdo jsme

RENGL je společnost zajišťující revitalizaci, správu a provoz 3.500 plakátovacích ploch ve 110 městech ve dvou evropských zemích České republice a na Slovensku. Proměňujeme vize vedení měst a obcí pro zlepšování jejich vzhledu, fungování informační infrastruktury a městského mobiliáře jako nedílné součástí prostředí, kde žijí jejich obyvatelé. Jsme největší společností ve svém oboru. Pracuje u nás tým téměř 200 proškolených lidí. Za rok 2014 jsme pro naše zákazníky realizovali bezmála 20.000 objednávek a vylepili 1,5 milionu plakátů.

Pro města - Plakátovací plochy

Zmapování současného stavu, rekonstrukce a výstavba plakátovacích ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Na začátku spolupráce provedeme detailní zmapování současného stavu výlepu plakátů, plakátovacích ploch i nelegálního „černého“ výlepu na území města a připravíme komplexní návrh možného řešení revitalizace původních plakátovacích ploch, jejich výměn za nové a vybereme lokality vhodné pro případné umístění nových plakátovacích ploch včetně vhodných variant jejich rozměrů, tvarů a designu. Návrh obsahuje také rozpočet a časový harmonogram možné realizace.

Vypracované návrhy projednáme s vedením města, odbornými pracovníky městského úřadu, případně památkáři a dalšími dotčenými orgány. Po získání jejich stanovisek následují úpravy původních návrhů a schválení finální verze.

Po schválení vedením města a podpisu smlouvy provedeme v souladu s dohodnutými podmínkami opravy nebo výměny původních plakátovacích ploch za nové a instalaci nového mobiliáře ve schválených lokalitách a schváleném designu.

Přebíráme administrativní, právní i věcnou odpovědnost za realizaci celé investice.

Provoz plakátovacích ploch a výlep plakátů

V každém městě vytvoříme kontaktní místo, kde místní zákazníci mohou snadno a pohodlně objednat výlep plakátů zde i v okolních městech.

Výlep plakátů provádějí pečlivě vybraní a proškolení pracovníci. Jejich práci kontrolujeme. Pro výlep plakátů jsme vyvinuli vlastní postupy, používáme ověřená lepidla evropské výroby a plakáty jsou uspořádány do pevně daného schématu.

Výlep plakátů a i následnou údržbu již vylepených platných plakátů garantujeme našim zákazníkům ve vysoké kvalitě a estetickém vzhledu s veškerým souvisejícím servisem. Vylepené plakáty fotíme a fotografe poskytujeme našim zákazníkům ke kontrole on-line na webových stránkách.

Po skončení platnosti plakáty přelepujeme, nevyužitá místa bíle podlepujeme nebo poskytujeme charitativním organizacím, poškozené plakáty opravujeme, nelegální „černé“ výlepy odstraňujeme a uklízíme okolo vzniklé nečistoty. Dbáme na estetický vzhled provozovaných plakátovacích ploch v ulicích města.

Zjištěné závady odstraňujeme bezplatně do druhého pracovního dne od nahlášení. Pro pohodlí našich zákazníků zajišťujeme i tisk jejich plakátů, projeví-li o to zájem.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Řešení nelegálního "černého výlepu"

Průběžně monitorujeme, dokumentujeme a nekompromisně odstraňujeme „černý“ výlep nejen z plakátovacích ploch, ale také z míst v jejich okolí a po dohodě i z dalších zasažených míst v území města.

Kontaktujeme pořadatele vylepovaných akcí, komunikujeme s nimi a získáváme je mezi běžné zákazníky pro výlep plakátů standardním způsobem. Spolupracujeme s městskou policií i městským úřadem při odhalování původců nelegálního „černého“ výlepu.

Soustavou námi uplatňovaných opatření dokážeme výskyt nelegálního „černého“ výlepu na území města snížit až o 70%.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Služby pro město, financování projektu

Výlep plakátů pro potřeby města a městem zřizovaných organizací je prováděn přednostně a za výrazně zvýhodněných podmínek nebo v dohodnutém rozsahu zdarma na naše náklady. Obdobné podmínky dokážeme nabídnout pro významnější místní akce i v okolních městech, kde již plakátovací plochy provozujeme = zvýšení informovanosti občanů a návštěvnosti akcí.

Plakátovací plochy umíme doplnit o mapy okolí, informační vývěsky, směrové šipky, znak či logo města, kontakt na městské informační centrum apod. Vzhled plakátovacích ploch může být přizpůsoben místním podmínkám a ostatnímu existujícímu mobiliáři na území města.

Společnost RENGL zajistí financování celého projektu bez finančního příspěvku a zatížení rozpočtu města. Financujeme přípravu projektu, vytvoření návrhu komplexního řešení, inženýring, rekonstrukci původního mobiliáře, dodávku a instalaci nového mobiliáře i následné zajištění veškerého servisu souvisejícího s provozem a zajištěním výlepové služby na území města a technickou správu a údržbu provozovaného mobiliáře po celou dobu trvání smlouvy.

Pro města - Plakátovací plochy

Reference, realizované projekty

Ing. Jiří Fišer, starosta města, 2012: "Město Tábor spolupracuje se společností RENGL od roku 2005 na základě výsledku výběrového řízení, ve kterém společnost uspěla. V souladu se svými smluvními závazky společnost postupně nahradila původní již vysloužilé plakátovací plochy na území města za nové a rovněž v souladu s požadavky města Tábora instalovala zcela nový mobiliář ve vytipovaných lokalitách."

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části, 2011: "Pro potřeby Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora provádí společnost RENGL výlep plakátů za výrazně zvýhodněných podmínek. Firma zabezpečuje průběžnou správu a provoz plakátovacích ploch na své náklady a k naší spokojenosti."

Jiří Strobach, starosta městského obvodu, 2010: "Na počátku naší spolupráce se pracovníci společnosti RENGL s.r.o. ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 3 podíleli na přípravě a realizaci projektu rekonstrukce původních plakátovacích ploch a výstavby nových, a to včetně historického centra města Plzně. V tomto roce společnost ve výstavbě plakátovacích ploch na své náklady dále pokračuje a Městský obvod tuto aktivitu dále podporuje."

Mgr. Josef Haluza, starosta městské části, 2011: "S činností společnosti RENGL na území Městské části Brno – jih jsme spokojeni a smluvní podmínky jsou plněny."

Jiří Uhlík, místostarosta městského obvodu, 2014: "Městský obvod Plzeň 1 navázal spolupráci se společností RENGL s. r. o. v roce 2006. Smluvní spolupráce trvá devět let. Společnost RENGL zajišťuje provoz plakátovacích ploch na území našeho městského obvodu s veškerým souvisejícím servisem včetně aktivního postupu proti nelegálnímu černému výlepu, a to bez jakéhokoliv finančního příspěvku ze strany Městského obvodu Plzeň 1."

Petr Dlabal, starosta městského obvodu, 2012: "Společnost RENGL s.r.o. na své náklady na území našeho městského obvodu Vítkovice na své náklady vybudovala zcela nové plakátovací plochy. Současně zajišťuje jejich provoz s veškerým souvisejícím servisem."

Petr Zeman, zástupce starosty městské části, 2011: "Městská část Praha 13 má smluvní vztah se společností RENGL s. r. o. od roku 2009. Společnost umístila po vzájemném projednání a dohodě ve vytipovaných lokalitách na území městské části celkem 14 plakátovacích ploch odpovídajícím svým vzhledem a umístěním současným trendům a potřebám."

Plzeň, 202 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Znojmo, 28 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Brno, 416 ploch

Pro města - Plakátovací plochy