Pro města a obce

Nabízíme Vám snadný způsob, jak na naše náklady zlepšit vzhled Vašeho města.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Kdo jsme

RENGL je společnost zajišťující revitalizaci, správu a provoz více než 5 000 venkovních plakátovacích ploch ve 170 městech České republiky, Polska a Slovenska. Proměňujeme vize vedení měst a obcí při zlepšování vzhledu veřejného prostoru, fungování informační infrastruktury a městského mobiliáře jako nedílné součástí prostředí, kde žijí jejich obyvatelé. Pomáháme bojovat proti reklamnímu smogu v podobě tzv. „černého“ výlepu. Jsme největší společností ve svém oboru ve všech třech zemích, kde působíme. Pracuje u nás tým téměř 200 proškolených lidí.

Pro města - Plakátovací plochy

Zmapování současného stavu, rekonstrukce a výstavba plakátovacích ploch

Výlep plakátů

Na začátku spolupráce provedeme detailní zmapování současného stavu výlepu plakátů, plakátovacích ploch i nelegálního „černého“ výlepu na území města a připravíme komplexní návrh možného řešení revitalizace původních plakátovacích ploch, jejich výměn za nové a vybereme lokality vhodné pro případné umístění nových plakátovacích ploch včetně vhodných variant jejich rozměrů, tvarů a designu. Návrh obsahuje také rozpočet a časový harmonogram možné realizace.

Vypracované návrhy projednáme s vedením města, odbornými pracovníky městského úřadu, případně památkáři a dalšími dotčenými orgány. Po získání jejich stanovisek následují úpravy původních návrhů a schválení finální verze.

Po schválení vedením města a podpisu smlouvy provedeme v souladu s dohodnutými podmínkami opravy nebo výměny původních plakátovacích ploch za nové a instalaci nového mobiliáře ve schválených lokalitách a schváleném designu.

Přebíráme administrativní, právní i věcnou odpovědnost za realizaci celé investice.

Provoz plakátovacích ploch a výlep plakátů

V každém městě vytvoříme kontaktní místo, kde místní zákazníci mohou snadno a pohodlně objednat výlep plakátů zde i v okolních městech.

Výlep plakátů provádějí pečlivě vybraní a proškolení pracovníci. Jejich práci kontrolujeme. Pro výlep plakátů jsme vyvinuli vlastní postupy, používáme ověřená lepidla evropské výroby a plakáty jsou uspořádány do pevně daného schématu.

Výlep plakátů a i následnou údržbu již vylepených platných plakátů garantujeme našim zákazníkům ve vysoké kvalitě a estetickém vzhledu s veškerým souvisejícím servisem. Vylepené plakáty fotíme a fotografe poskytujeme našim zákazníkům ke kontrole on-line na webových stránkách.

Po skončení platnosti plakáty přelepujeme, nevyužitá místa bíle podlepujeme nebo poskytujeme charitativním organizacím, poškozené plakáty opravujeme, nelegální „černé“ výlepy odstraňujeme a uklízíme okolo vzniklé nečistoty. Dbáme na estetický vzhled provozovaných plakátovacích ploch v ulicích města.

Zjištěné závady odstraňujeme bezplatně do druhého pracovního dne od nahlášení. Pro pohodlí našich zákazníků zajišťujeme i tisk jejich plakátů, projeví-li o to zájem.

Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy

Řešení nelegálního "černého výlepu"

Průběžně monitorujeme, dokumentujeme a nekompromisně odstraňujeme „černý“ výlep nejen z plakátovacích ploch, ale také z míst v jejich okolí a po dohodě i z dalších zasažených míst v území města.

Kontaktujeme pořadatele vylepovaných akcí, komunikujeme s nimi a získáváme je mezi běžné zákazníky pro výlep plakátů standardním způsobem. Spolupracujeme s městskou policií i městským úřadem při odhalování původců nelegálního „černého“ výlepu.

Soustavou námi uplatňovaných opatření dokážeme výskyt nelegálního „černého“ výlepu na území města snížit až o 70%.

Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy

Služby pro město, financování projektu

Financování projektů

Výlep plakátů pro potřeby města a městem zřizovaných organizací je prováděn přednostně a za výrazně zvýhodněných podmínek nebo v dohodnutém rozsahu zdarma na naše náklady. Obdobné podmínky dokážeme nabídnout pro významnější místní akce i v okolních městech, kde již plakátovací plochy provozujeme = zvýšení informovanosti občanů a návštěvnosti akcí.

Plakátovací plochy umíme doplnit o mapy okolí, informační vývěsky, směrové šipky, znak či logo města, kontakt na městské informační centrum apod. Vzhled plakátovacích ploch může být přizpůsoben místním podmínkám a ostatnímu existujícímu mobiliáři na území města.

Společnost RENGL zajistí financování celého projektu bez finančního příspěvku a zatížení rozpočtu města. Financujeme přípravu projektu, vytvoření návrhu komplexního řešení, inženýring, rekonstrukci původního mobiliáře, dodávku a instalaci nového mobiliáře i následné zajištění veškerého servisu souvisejícího s provozem a zajištěním výlepové služby na území města a technickou správu a údržbu provozovaného mobiliáře po celou dobu trvání smlouvy.

Reference, realizované projekty

Petr Zeman, zástupce starosty Městská část Praha 13: 14 plakátovacích ploch odpovídajících svým vzhledem a provedením současných trendům a potřebám. Výlep plakátů prováděn za zvýhodněných podmínek a s jeho úrovní jsme doposud vždy byli spokojeni.

Ing. Arch. Petr Bůma, vedoucí odboru, oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu, Magistrát Města Hradec Králové: V Hradci Králové je provozováno celkem 139 plakátovacích výlepových ploch. Celková spolupráce se společností RENGL probíhá na velmi dobré úrovni.

Ing. Dan Ramzer, starosta, Město Frýdlant: Společnost RENGL provozuje na území Města Frýdlant 12 plakátovacích ploch. Se vzájemnou spoluprací se společností RENGL, která trvá více než 20 let, jsme ve městě spokojeni, vzájemné smluvní podmínky jsou plněny.

Zdenka Popelková, vedoucí oddělení majetku města: Společnost RENGL provozuje 24 plakátovacích ploch na území Statutárního města Teplice. Spolupráce se společností RENGL funguje na velmi dobré úrovni a vzájemně dojednané smluvní podmínky jsou plněny.

Ing. Oliver Pospíšil, Statutární město Brno: Společnost RENGL provozuje na území statutárního města Brna více než 300 plakátovacích ploch. K fungování společnosti RENGL v Brně, jsme nezaznamenali připomínky a s jejím působením jsme ve městě spokojeni.

Lukáš Pohanka, starosta: Vratislavice nad Nisou spolupracuje se společností RENGL více než 10 roků. Vzájemná spolupráce funguje na velmi dobré úrovni a dojednané smluvní podmínky jsou plněny.

Ing. Jiří Fišer, starosta města, 2012: "Město Tábor spolupracuje se společností RENGL od roku 2005 na základě výsledku výběrového řízení, ve kterém společnost uspěla. V souladu se svými smluvními závazky společnost postupně nahradila původní již vysloužilé plakátovací plochy na území města za nové a rovněž v souladu s požadavky města Tábora instalovala zcela nový mobiliář ve vytipovaných lokalitách."

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části, 2011: "Pro potřeby Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora provádí společnost RENGL výlep plakátů za výrazně zvýhodněných podmínek. Firma zabezpečuje průběžnou správu a provoz plakátovacích ploch na své náklady a k naší spokojenosti."

Jiří Strobach, starosta městského obvodu, 2010: "Na počátku naší spolupráce se pracovníci společnosti RENGL s.r.o. ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 3 podíleli na přípravě a realizaci projektu rekonstrukce původních plakátovacích ploch a výstavby nových, a to včetně historického centra města Plzně. V tomto roce společnost ve výstavbě plakátovacích ploch na své náklady dále pokračuje a Městský obvod tuto aktivitu dále podporuje."

Mgr. Josef Haluza, starosta městské části, 2011: "S činností společnosti RENGL na území Městské části Brno – jih jsme spokojeni a smluvní podmínky jsou plněny."

Jiří Uhlík, místostarosta městského obvodu, 2014: "Městský obvod Plzeň 1 navázal spolupráci se společností RENGL s. r. o. v roce 2006. Smluvní spolupráce trvá devět let. Společnost RENGL zajišťuje provoz plakátovacích ploch na území našeho městského obvodu s veškerým souvisejícím servisem včetně aktivního postupu proti nelegálnímu černému výlepu, a to bez jakéhokoliv finančního příspěvku ze strany Městského obvodu Plzeň 1."

Petr Dlabal, starosta městského obvodu, 2012: "Společnost RENGL s.r.o. na své náklady na území našeho městského obvodu Vítkovice na své náklady vybudovala zcela nové plakátovací plochy. Současně zajišťuje jejich provoz s veškerým souvisejícím servisem."

Petr Zeman, zástupce starosty městské části, 2011: "Městská část Praha 13 má smluvní vztah se společností RENGL s. r. o. od roku 2009. Společnost umístila po vzájemném projednání a dohodě ve vytipovaných lokalitách na území městské části celkem 14 plakátovacích ploch odpovídajícím svým vzhledem a umístěním současným trendům a potřebám."

Plzeň, 202 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Znojmo, 28 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Brno, 416 ploch

Pro města - Plakátovací plochy