thumb
24.5.2016
Nové Válce v Rumburku

V severočeském Rumburku jsme provedli výměnu dvou původních plakátovacích ploch v lokalitách Komenského (BUS zast.)Tř. 9. května za zbrusu nové plakátovací válce. Podmínky pro výlep plakátů i seznam plakátovacích ploch v Rumburku naleznete ZDE.

thumb
12.5.2016
Litoměřice - nová plakátovací plocha

V Litoměřicích jsme instalovali jednu novou plakátovací plochu v atraktivní lokalitě Nádražní x Na Kocandě u kruhového objezdu. Kompletní seznam plakátovacích ploch v Litoměřicích nejdete ZDE.

thumb
11.5.2016
Výměna ploch v Jablonci

Na území města Jablonec nad Nisou jsme provedli výměnu celkem sedmi plakátovacích ploch za nové. Plakátovací plochy jsou nyní ve skvělé formě pro Vaše kampaně. Podmínky výlepu plakátů v Jablonci vč. seznamu plakátovacích ploch naleznete ZDE.

thumb
09.5.2016
Nové plakátovací plochy v Chebu

V Chebu jsme doplnili 15 ks plakátovacích ploch ve zcela nových lokalitách! Plakátovací plochy se nacházejí napříč celým územím města, dva nové válce se nachází například na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (u Špalíčku a u Turistického centra). Celkově se tak v Chebu nachází 48 ks plakátovacích ploch, jejich seznam najdete TADY.

thumb
18.4.2016
Výměna ploch v Plzni

Na území města Plzně jsme provedli výměnu celkem deseti původních plakátovacích ploch za zbrusu nové. Pro Vaše kamapně je tak i nadále k dispozici 202 ks plakátovacích ploch v těchto lokalitách.

thumb
05.4.2016
Celopolep válců v Ústí nad Labem!

Pro Bageterii Boulevard v Ústí nad Labem jsme realizovali celopolep vybraných válců. Každý den nové menu ... v Bageterii Boulevard!

thumb
30.3.2016
Nové horizonty ve Šternberku

Ve Šternberku jsme nainstalovali 11 ks nových plakátovacích ploch typu Horizont. Jde o malé plakátovací plochy umístěné v úrovni očí na stožárech veřejného osvětlení. Lze na ně umístit oboustranně plakáty maximálního formátu A1. Přehled těchto Horizontů a podmínky výlepu nalzeznete ZDE.

thumb
30.3.2016
Změny v Olomouci

V Olomouci jsme provedli výměnu šesti původních plakátovacích ploch za nové a dále nainstalovali plakátovací plochy v pěti zbrusu nových frekventovaných lokalitách, např. na ulici 17. listopadu u střední školy. Vlivem těchto změn došlo ke zvýšení počtu plakátovacích ploch v olomouci na 100ks. Jejich celý seznam najdete ZDE.

thumb
30.3.2016
Výměna ploch v Ostravě

Na území městských obvodů Poruba, Jih a Mariánské Hory a Hulváky jsme provedli výměnu celkem 17 ks plakátovacích ploch za nové. Plakátovací plochy jsou tak nyní v ještě lepší kondici pro Vaše kampaně. Podmínky výlepu plakátů v Ostravě vč. seznamu plakátovacích ploch naleznete ZDE.

foto plocha
Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec
IČ: 25420160 DIČ: CZ25420160
e-mail: info@rengl.sk, www.rengl.cz
telefon – zákaznický servis: 603 468 414 nebo 485 110 896

Obchodní podmínky plakátování RENGL, s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Zhotovitelem je podle těchto obchodních podmínek plakátování (dále jen „podmínky“) RENGL, s.r.o. se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČ 25420160.
  2. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné objednávky nebo smlouvy objedná u zhotovite-le provedení díla - plakátovací kampaň (dále jen „kampaň“).
  3. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje o názvu nebo jménu objednatele, dále jeho sídlo, IČ, počet a velikost plakátů, název a dobu trvání kampaně (od - do), lokalitu (město), podpis a případně razítko a DIČ.
  4. Plakátovací plochy (dále jen „plochy“) jsou podle těchto podmínek válce, desky nebo jinak tvarovaná zařízení, na která se lepí plakáty maximální velikosti normali-zovaného formátu A0. Plakáty lepí zhotovitel na plochy tam, kde je volné místo.
  5. Platné informace o cenách, standardních výlepových dnech, umístění ploch, provozovnách, kontaktních údajích a těchto i případných dalších podmínkách zveřej-ňuje zhotovitel na internetových stránkách www.rengl.eu.
 2. Kampaně
  1. Objednávky kampaní přijímá zhotovitel na svých provozovnách a dále v místech k tomu určených (dále jen „sběrová místa“).
  2. Standardním výlepovým dnem je obvykle neděle. Ve zhotovitelem vybraných lokalitách mohou být stanoveny i jiné výlepové dny. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést výlep plakátů v odůvodněných případech i mimo standardní výlepový den, nejpozději však do třetího dne následujícího po standardním výlepovém dni.
  3. Je-li standardní výlepový den nebo den uzávěrky příjmu plakátů státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel právo změny standardního výlepového dne nebo dne uzávěrky příjmu plakátů na jiný termín, obvykle nejbližší následující nebo předcházející pracovní den.
  4. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit i další standardní výlepové dny.
  5. Zhotovitel vylepí plakáty objednatele i v jiný než standardní výlepový den. Učiní tak pouze po předchozí dohodě s objednatelem a s příplatkem dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Takový výlep plakátů je považován za expresní.
  6. Uzávěrka příjmu objednávek s výlepem ve standardní výlepový den je stanovena zhotovitelem na poslední pracovní den před standardním výlepovým dnem, tj. většinou v pátek, a to ve 12:00 hodin. Tento termín však platí pouze tehdy, nachází-li se sběrové místo ve stejném městě, kde mají být plakáty lepeny. Uzávěrka příjmu objednávek, jejichž plakáty mají být lepeny v jiném městě, než ve kterém se nachází sběrové místo je zhotovitelem stanovena na tři pracovní dny před standardním výlepovým dnem, tj. většinou ve středu, a to ve 12:00 hodin.
  7. Plakáty kampaní, jejichž objednávky přijal zhotovitel až po termínu uzávěrky stanoveném v bodě 2.6. vylepí zhotovitel až v příštím standardním výlepovém dni nebo po dohodě s objednatelem expresně za příplatek, a to i na úkor případného zkrácení doby trvání kampaně.
 3. Ceny a platební podmínky, elektronická fakturace, speciální služby a storno poplatky
  1. Zhotovitel přijímá úhradu ceny kampaně obvykle předem v hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené písemnou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem. Ceny stanovuje zhotovitel obvykle v Kč.
  2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo den přijetí hotovostní platby nebo den skončení kampaně - podle toho, co nastane dříve.
  3. Pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí zhotovi-teli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení.
  4. Dnem přijetí úhrady ceny kampaně se rozumí den přijetí hotovosti zhotovitelem nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní účet.
  5. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit příplatky za pořízení fotodokumentace vylepených plakátů, expresní výlep, speciální umístění plakátů, soulep plakátů vedle sebe, umístění plakátů přímo na vybrané plochy, dodatečné pořízení seznamu vylepených plakátů a další nadstandardní služby.
  6. Požadavky objednatele na služby specifikované v bodě 3.5 je možno dohodnout individuelně, a to vždy výhradně v písemné objednávce. Jiné než takto sjednané požadavky nebudou brány zhotovitelem na zřetel.
  7. Zhotovitel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu kampaně, aby pokryl své náklady spojené s její realizací. Taková cena je minimální.
  8. Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat objednateli nezbytné náklady související s distribucí (dopravou) plakátů v případě objednávky kampaně ve více městech.
  9. Cena uvedená v ceníku zhotovitele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně sjednána jiná cena.
  10. Objednatel je oprávněn zrušit svoji objednávku pouze za předpokladu, že zhotovitel dosud nezahájil distribuci a/nebo výlep plakátů. V případě tohoto zrušení objednávky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 50% z celkové ceny kampaně. Po zahájení distribuce a/nebo výlepu plakátů nelze objednávku zrušit a ob-jednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celou cenu kampaně. Nedodá-li objednatel ve sjednaný termín sjednaný počet plakátů pro kampaň, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení kampaně a kampaň zkrátit bez nároku na snížení ceny.
  11. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit a zaslat objednateli daňové doklady (faktury) výhradně elektronicky v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Záruky a reklamace
  1. Zhotovitel realizuje kampaně v souladu s těmito podmínkami, případně v souladu s dalšími vzájemně odsouhlasenými písemnými ujednáními s objednatelem.
  2. Zhotovitel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty zhotovitel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhotoviteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav – nejméně 10% navíc na každý týden trvání kampaně. Opravy plakátů provádí zhotovitel bezplatně. Nedodá-li objednatel zhotoviteli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny nebo náhradu škody.
  3. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů nejpozději do 48 hodin od vlastního zjištění nebo ve stejné lhůtě od nahlášení objednatelem.
  4. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí být takové, aby vzdorovaly po celou dobu trvání kampaně běžným chemickým látkám obsaženým v používaných lepidlech a vlivu počasí. Nemají-li plakáty tuto kvalitu, je objednatel povinen toto oznámit zhotoviteli písemně v objednávce. Kampaň pak bude realizována na základě zvláštní objednávky se specifickými podmínkami zhotovení.
  5. Zhotovitel objednateli vrátí po skončení kampaně nepoužité plakáty, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá.
  6. Zhotovitel potvrdí objednateli na jeho žádost správné provedení kampaně, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá. Pokud objednatel požádá zhotovitele o vyhotovení seznamu plakátovacích ploch s vylepenými plakáty až dodatečně (nikoliv přímo v objednávce), je zhotovitel oprávněn účtovat za doda-tečné vyhotovení takového seznamu náhradu administrativních nákladů až do výše 10% z ceny kampaně, nejméně však Kč 100,-- bez DPH za každé město.
  7. Reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně a pouze písemně (faxem, e-mailem) s uvedením přesného popisu a místa závady (číslo plochy, ulice, město). Na reklamace uplatňované po skončení objednaného trvání kampaně nebude zhotovitelem brán zře-tel, nebude-li zhotovitel objednatelem v průběhu kampaně prokazatelně písemně upozorněn na závady v provedení, má se za to, že kampaň byla provedena řád-ně dle sjednaných podmínek.
  8. V případě, že nebude možné využít některé plochy po část nebo po celou dobu objednaného trvání kampaně, informuje o tom zhotovitel objednatele do 48 hodin po zjištění písemně, faxem, e-mailem nebo telefonem a nabídne objednateli náhradní plochy k výlepu pokud možno ve stejné lokalitě. Objednatel použití náhrad-ních ploch zhotoviteli písemně potvrdí. Pokud zhotovitel zjistí uvedenou skutečnosti v den výlepu nebo později, řeší situaci výlepem na náhradní plochy ihned a opět uvedeným postupem informuje objednatele. Jestliže objednatel s realizovaným řešením bude souhlasit nebo do 24 hodin od převzetí sdělení písemně zhoto-viteli nesdělí svůj nesouhlas s tímto náhradním řešením, považuje se způsob realizace kampaně z titulu použití náhradních ploch za bezchybný.
  9. S odkazem na bod 4.7 objednatel a zhotovitel výslovně sjednávají, že kampaň je řádně bez chyb provedena a předána okamžikem vylepení plakátů. Objednatel a zhotovitel výslovně potvrzují, že sjednaná kampaň se považuje za bezvadnou kromě případů, kdy v průběhu sjednané doby kampaně objednatel písemně prokáže nedostatky v provedení kampaně. V takovém případě má objednatel právo na případnou slevu z ceny dle bodu 5.3, 5.4 a 5.5 těchto obchodních podmínek.
 5. Odpovědnost za škody a vyloučení konkurence
  1. Zhotovitel odpovídá za realizaci kampaní v souladu s těmito podmínkami kromě případů vandalismu nebo událostí vyšší moci tj. válečný stav, živelné pohromy atd.
  2. Za obsah plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo Slovenské republiky nebo smluvními ujednáními zhotovitele s třetími osobami, může zhotovitel realizaci kampaně odmítnout bez nároku objednatele na slevu z ceny nebo náhradu škody.
  3. Pokud v průběhu objednaného trvání kampaně dojde k poškození vylepených plakátů a zhotovitel neprovede nápravu do 48 hodin v souladu s kapitolou 4. těchto podmínek, je povinen poskytnout objednateli slevu.
  4. Sleva dle bodu 5.3 se vypočítá vynásobením počtu dnů, po které poškození trvalo, počtu poškozených plakátů a cenou jednoho plakátu na jeden den podle ceníku platného v den přijetí objednávky. Počet dnů se počítá ode dne nahlášení závady objednatelem nebo ode dne zjištění zhotovitelem do dne odstranění závady nebo uplynutí objednané doby trvání kampaně, podle toho, co nastane dříve. Současně platí ustanovení bodu 4.2 těchto podmínek.
  5. V případě, že cena kampaně byla již objednatelem uhrazena, poskytne zhotovitel objednateli slevu z příští kampaně nebo vrátí objednateli hodnotu vypočtené slevy po skončení trvání kampaně zpět.
  6. Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli, že na ploše nebudou umístěny plakáty konkurenčních produktů. Zhotovitel se však v rámci svých možností bude snažit konkurenční výrobky oddělit.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Případné obchodní spory budou řešeny především jednáním zhotovitele a objednatele. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován místně příslušným soudem.
  2. Objednáním kampaně objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s jejich zněním.
  3. Smlouva o výlepu plakátů je platně uzavřena okamžikem přijetí objednávky vystavené objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami v platném znění.
  4. Tyto podmínky jsou účinné od 8.února 2013 a řídí se jimi objednávky přijaté od tohoto data. Všechny předcházející obchodní podmínky se tímto ruší.