thumb
19.10.2016
Výměna ploch ve Veselí nad Moravou

Na území města Veselí nad Moravou jsme provedli výměnu celkem osmi plakátovacích ploch za zbrusu nové. Plakátovací plochy jsou nyní ve skvělé formě pro Vaše kampaně. Podmínky výlepu plakátů ve Veselí nad Moravou vč. seznamu plakátovacích ploch naleznete ZDE.

 

thumb
09.9.2016
Výměny plakátovacích ploch v Holicích

V Holicicích jsme provedli výměnu posledních původních plakátovacích, které jsou tak nyní pro Vás připravené všechny ve standardizovaném rozměru. Podmínky výlepu plakátů v Holicích a ceník naleznete ZDE.

thumb
08.9.2016
Výměny plakátovacích ploch v České Lípě

Po převzetí původního mobiliáře, kdy jsme v České Lípě rozšířili počet plakátovacích ploch o 25 ks, jsme provedli výměnu prvních 18 ks. Výměnu zbytku původních plakátovacích ploch uskutečníme do konce tohoto roku. Ceník a podmínky výlepu naleznete ZDE.

thumb
05.9.2016
Žďár nad Sázavou - zvýšení počtu plakátovacích ploch

Ve Žďáru nad Sázavou jsem zvýšili počet plakátovacích ploch o čtyři kusy. Nové plakátovací plochy se nacházejí v cetntru města, např. u městského divadla nebo na Dolní ulici. Přehled všech plakátovacích ploch naleznete ZDE.

thumb
09.8.2016
Doplnění nových ploch v Benešově

Ve středočeském Benešově jsme přidali pro Vaše kampaně dvě nové plakátovací plochy v areálu nemocnice! Celkový přehled všech plakátovacích ploch naleznete ZDE.

thumb
10.7.2016
Hradec Králové - nové plakátovací plochy v centru!

V prostoru OC Atrium v centru Hradce Králové jsme nainstalovali pět nových plakátovacích ploch! Seznam všech našich plakátovacích ploch v Hradci nelzeznete ZDE.

foto plocha
Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec
IČ: 25420160 DIČ: CZ25420160
e-mail: info@rengl.sk, www.rengl.cz
telefon – zákaznický servis: 603 468 414 nebo 485 110 896

Obchodní podmínky plakátování RENGL, s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Zhotovitelem je podle těchto obchodních podmínek plakátování (dále jen „podmínky“) RENGL, s.r.o. se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČ 25420160.
  2. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné objednávky nebo písemné smlouvy (dále jen „smluvní ujednání“) objedná u zhotovitele provedení díla - plakátovací kampaň (dále jen „kampaň“).
  3. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje o názvu nebo jménu objednatele, dále jeho sídlo, IČO, případně datum narození, počet a velikost plakátů, název a dobu trvání kampaně (od - do), lokalitu (město), podpis a případně razítko a DIČ.
  4. Plakátovací plochy (dále jen „plochy“) jsou podle těchto podmínek válce, desky nebo jinak tvarovaná zařízení, na která se lepí plakáty maximální velikosti normalizovaného formátu A0. Plakáty lepí zhotovitel na plochy tam, kde je volné místo.
  5. Platné informace o cenách, standardních výlepových dnech, umístění ploch, provozovnách, kontaktních údajích a těchto i případných dalších podmínkách zveřejňuje zhotovitel na internetových stránkách www.rengl.eu.
 2. Kampaně
  1. Objednávky kampaní přijímá zhotovitel na svých provozovnách a dále v místech k tomu určených (dále jen „sběrová místa“).
  2. Standardním výlepovým dnem je obvykle neděle. Ve zhotovitelem vybraných lokalitách mohou být stanoveny i jiné výlepové dny. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést výlep plakátů v odůvodněných případech i mimo standardní výlepový den, nejpozději však do třetího dne následujícího po standardním výlepovém dni.
  3. Je-li standardní výlepový den nebo den uzávěrky příjmu plakátů státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel právo změny standardního výlepového dne nebo dne uzávěrky příjmu plakátů na jiný termín, obvykle nejbližší následující nebo předcházející pracovní den.
  4. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit i další standardní výlepové dny.
  5. Zhotovitel vylepí plakáty objednatele i v jiný než standardní výlepový den. Učiní tak pouze po předchozí dohodě s objednatelem a s příplatkem dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Takový výlep plakátů je považován za expresní.
  6. Uzávěrka příjmu objednávek s výlepem ve standardní výlepový den je stanovena zhotovitelem na poslední pracovní den před standardním výlepovým dnem, tj. většinou v pátek, a to ve 12:00 hodin. Tento termín však platí pouze tehdy, nachází-li se sběrové místo ve stejném městě, kde mají být plakáty lepeny. Uzávěrka příjmu objednávek, je-jichž plakáty mají být lepeny v jiném městě, než ve kterém se nachází sběrové místo je zhotovitelem stanovena na tři pracovní dny před standardním výlepovým dnem, tj. vět-šinou ve středu, a to ve 12:00 hodin.
  7. Plakáty kampaní, jejichž objednávky přijal zhotovitel až po termínu uzávěrky stanoveném v bodě 2.6. vylepí zhotovitel až v příštím standardním výlepovém dni nebo po dohodě s objednatelem expresně za příplatek, a to i na úkor případného zkrácení doby trvání kampaně.
 3. Ceny a platební podmínky, elektronická fakturace, speciální služby a storno poplatky
  1. Zhotovitel přijímá úhradu ceny kampaně obvykle předem v hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené písemnou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem. Ceny stanovuje zhotovitel obvykle v Kč.
  2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo den přijetí hotovostní platby nebo den skončení kampaně - podle toho, co nastane dříve.
  3. Pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení.
  4. Dnem přijetí úhrady ceny kampaně se rozumí den přijetí hotovosti zhotovitelem nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní účet.
  5. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit příplatky za pořízení fotodokumentace vylepených plakátů, expresní výlep, speciální umístění plakátů, soulep plakátů vedle sebe, umístě-ní plakátů přímo na vybrané plochy, dodatečné pořízení seznamu vylepených plakátů a další nadstandardní služby.
  6. Požadavky objednatele na služby specifikované v bodě 3.5 je možno dohodnout individuelně, a to vždy výhradně v písemné objednávce. Jiné než takto sjednané požadavky nebudou brány zhotovitelem na zřetel.
  7. Zhotovitel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu kampaně, aby pokryl své náklady spojené s její realizací. Taková cena je minimální.
  8. Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat objednateli nezbytné náklady související s distribucí (dopravou) plakátů v případě objednávky kampaně ve více městech.
  9. Cena uvedená v ceníku zhotovitele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně sjednána jiná cena.
  10. Objednatel je oprávněn zrušit svoji objednávku pouze za předpokladu, že zhotovitel dosud nezahájil distribuci a/nebo výlep plakátů. V případě tohoto zrušení objednávky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 50% z celkové ceny kampaně. Po zahájení distribuce a/nebo výlepu plakátů nelze objednávku zrušit a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celou cenu kampaně. Nedodá-li objednatel ve sjednaný termín sjednaný počet plakátů pro kampaň, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení kampaně a kam-paň zkrátit bez nároku na snížení ceny.
  11. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit a zaslat objednateli daňové doklady (faktury) výhradně elektronicky v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Záruky a reklamace
  1. Zhotovitel realizuje kampaně v souladu s těmito podmínkami, případně v souladu s dalšími vzájemně odsouhlasenými písemnými ujednáními s objednatelem.
  2. Zhotovitel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty zhotovitel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhoto-viteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav – nejméně 10% navíc na každý týden trvání kampaně. Opravy plakátů provádí zhotovitel bezplatně. Nedodá-li objednatel zhotoviteli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na pří-padnou slevu z ceny nebo náhradu škody.
  3. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů nejpozději do 48 hodin od vlastního zjištění nebo ve stejné lhůtě od nahlášení objednatelem.
  4. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí být takové, aby vzdorovaly po celou dobu trvání kampaně běžným chemickým látkám obsaženým v používaných lepidlech a vlivu počasí. Nemají-li plakáty tuto kvalitu, je objednatel povinen toto oznámit zhotoviteli písemně v objednávce. Kampaň pak bu-de realizována na základě zvláštní objednávky se specifickými podmínkami zhotovení.
  5. Zhotovitel objednateli vrátí po skončení kampaně nepoužité plakáty, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá.
  6. Zhotovitel potvrdí objednateli na jeho žádost správné provedení kampaně, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá. Pokud objednatel požádá zhotovitele o vyhotovení seznamu plakátovacích ploch s vylepenými plakáty až dodatečně (nikoliv přímo v objednávce), je zhotovitel oprávněn účtovat za dodatečné vyhotovení takového seznamu náhradu administrativních nákladů až do výše 10% z ceny kampaně, nejméně však Kč 100,-- bez DPH za každé město.
  7. Reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně a pouze písemně (e-mailem) s uvedením přesného popisu a místa závady (číslo plochy, ulice, město). Na reklamace uplatňované po skončení objednaného trvání kampaně nebude zhotovitelem brán zřetel, nebude-li zhotovitel objedna-telem v průběhu kampaně prokazatelně písemně upozorněn na závady v provedení, má se za to, že kampaň byla provedena řádně dle sjednaných podmínek.
  8. V případě, že nebude možné využít některé plochy po část nebo po celou dobu objednaného trvání kampaně, informuje o tom zhotovitel objednatele do 48 hodin po zjištění písemně, e-mailem nebo telefonem a nabídne objednateli náhradní plochy k výlepu pokud možno ve stejné lokalitě. Objednatel použití náhradních ploch zhotoviteli písemně potvrdí. Pokud zhotovitel zjistí uvedenou skutečnosti v den výlepu nebo později, řeší situaci výlepem na náhradní plochy ihned a opět uvedeným postupem informuje objedna-tele. Jestliže objednatel s realizovaným řešením bude souhlasit nebo do 24 hodin od převzetí sdělení písemně zhotoviteli nesdělí svůj nesouhlas s tímto náhradním řešením, považuje se způsob realizace kampaně z titulu použití náhradních ploch za bezchybný.
  9. S odkazem na bod 4.7 objednatel a zhotovitel výslovně sjednávají, že kampaň je řádně bez chyb provedena a předána okamžikem vylepení plakátů. Objednatel a zhotovitel výslovně potvrzují, že sjednaná kampaň se považuje za bezvadnou kromě případů, kdy v průběhu sjednané doby kampaně objednatel písemně prokáže nedostatky v provede-ní kampaně. V takovém případě má objednatel právo na případnou slevu z ceny dle bodu 5.3, 5.4 a 5.5 těchto obchodních podmínek.
 5. Odpovědnost za škody a vyloučení konkurence
  1. Zhotovitel odpovídá za realizaci kampaní v souladu s těmito podmínkami kromě případů vandalismu nebo událostí vyšší moci tj. válečný stav, živelné pohromy atd.
  2. Za obsah plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele zaslat náhled plakátu, který bude používán při kampani, a to před jejím zahájením.
  3. Pokud je obsah plakátů v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo Slovenské republiky, nebo obsah plakátů hrubým, urážlivým nebo zesměšňujícím způso-bem popisují jiné osoby nebo skutečnosti, nebo objednatel nezašle na žádost zhotovitele náhled plakátů, anebo objednatel uvede byť z nedbalosti nepravdivé nebo zavádějící údaje při smluvním ujednání, může zhotovitel provádění kampaně odmítnout, přerušit nebo zastavit bez nároku objednatele na slevu z ceny nebo náhradu škody.
  4. Pokud v průběhu objednaného trvání kampaně dojde k poškození vylepených plakátů a zhotovitel neprovede nápravu do 48 hodin v souladu s kapitolou 4. těchto podmínek, je povinen poskytnout objednateli slevu.
  5. Sleva dle bodu 5.3 se vypočítá vynásobením počtu dnů, po které poškození trvalo, počtu poškozených plakátů a cenou jednoho plakátu na jeden den podle ceníku platného v den přijetí objednávky. Počet dnů se počítá ode dne nahlášení závady objednatelem nebo ode dne zjištění zhotovitelem do dne odstranění závady nebo uplynutí objednané doby trvání kampaně, podle toho, co nastane dříve. Současně platí ustanovení bodu 4.2 těchto podmínek.
  6. V případě, že cena kampaně byla již objednatelem uhrazena, poskytne zhotovitel objednateli slevu z příští kampaně nebo vrátí objednateli hodnotu vypočtené slevy po skon-čení trvání kampaně zpět.
  7. Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli, že na ploše nebudou umístěny plakáty konkurenčních produktů. Zhotovitel se však v rámci svých možností bude snažit konkurenční výrobky oddělit.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Případné obchodní spory budou řešeny především jednáním zhotovitele a objednatele. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován místně příslušným soudem.
  2. Objednáním kampaně objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s jejich zněním.
  3. Smlouva o výlepu plakátů je platně uzavřena okamžikem přijetí objednávky vystavené objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami zhotovitelem nebo podpisem písemné smlouvy. K jinému způsobu uzavření smlouvy se výslovně nepřihlíží.
  4. Na smluvní ujednání je vyloučena aplikace ustanovení § 557, § 558, § 1793 až 1795, § 1798 a § 1800 občanského zákoníku.
  5. Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2016 a řídí se jimi smluvní ujednání přijaté od tohoto data. Všechny předcházející obchodní podmínky se tímto ruší.